Skip to main content

Lịch công tác Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO

Thứ hai

02/3/2020

Chánh án

Lê Thị Minh Hiếu

Sáng

Chào cờ, làm việc với Tòa hình sự

Chiều

Xử lý công việc

Phó Chánh án

Võ Kế Nghiệp

Sáng

Chào cờ, làm việc với Tòa hình sự

Chiều

Xử lý công việc

Phó Chánh án

Phan Văn Thuấn

Sáng

Chào cờ, làm việc với Tòa hình sự

Chiều

Xử lý công việc

Phó Chánh án

Lê Lâm Sơn

Sáng

Chào cờ, làm việc với Tòa hình sự

Chiều

Xử lý công việc

Thứ ba

03/3/2020

Chánh án

Lê Thị Minh Hiếu

Sáng

Họp Chi bộ

Chiều

Xử lý công việc

Phó Chánh án

Võ Kế Nghiệp

Sáng

Xử lý công việc

Chiều

Họp Chi bộ

Phó Chánh án

Phan Văn Thuấn

Sáng

Họp Chi bộ

Chiều

Xử lý công việc

Phó Chánh án

Lê Lâm Sơn

Sáng

Họp Chi bộ

Chiều

Xử lý công việc

Thứ tư

04/3/2020

Chánh án

Lê Thị Minh Hiếu

Sáng

Làm việc với Tòa án nhân dân cấp huyện

Chiều

Xử lý công việc

Phó Chánh án

Võ Kế Nghiệp

Sáng

Làm việc với Tòa án nhân dân cấp huyện

Chiều

Xử lý công việc

Phó Chánh án

Phan Văn Thuấn

Sáng

Làm việc với Tòa án nhân dân cấp huyện

Chiều

Xử lý công việc

Phó Chánh án

Lê Lâm Sơn

Sáng

Làm việc với Tòa án nhân dân cấp huyện

Chiều

Xử lý công việc

Thứ năm

05/3/2020

Chánh án

Lê Thị Minh Hiếu

Sáng

Làm việc với Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh

Chiều

Làm việc với Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh

Phó Chánh án

Võ Kế Nghiệp

Sáng

Làm việc với Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh

Chiều

Làm việc với Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh

Phó Chánh án

Phan Văn Thuấn

Sáng

Làm việc với Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh

Chiều

Làm việc với Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh

Phó Chánh án

Lê Lâm Sơn

Sáng

Làm việc với Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh

Chiều

Làm việc với Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh

Thứ sáu

06/3/2020

Chánh án

Lê Thị Minh Hiếu

Sáng

Làm việc với Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh

Chiều

Làm việc với Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh

Phó Chánh án

Võ Kế Nghiệp

Sáng

Làm việc với Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh

Chiều

Làm việc với Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh

Phó Chánh án

Phan Văn Thuấn

Sáng

Làm việc với Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh

Chiều

Làm việc với Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh

Phó Chánh án

Lê Lâm Sơn

Sáng

Tiếp công dân

Chiều

Làm việc với Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh

Thứ hai

09/3/2020

Chánh án

Lê Thị Minh Hiếu

Sáng

Họp báo sáng, xử lý công việc

Chiều

Xử lý công việc

Phó Chánh án

Võ Kế Nghiệp

Sáng

Họp báo sáng, xử lý công việc

Chiều

Xử lý công việc

Phó Chánh án

Phan Văn Thuấn

Sáng

Họp báo sáng, xử lý công việc

Chiều

Xử lý công việc

Phó Chánh án

Lê Lâm Sơn

Sáng

Họp báo sáng, xử lý công việc

Chiều

Xử lý công việc

Thứ ba

10/3/2020

Chánh án

Lê Thị Minh Hiếu

Sáng

Làm việc với Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh

Chiều

Làm việc với Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh

Phó Chánh án

Võ Kế Nghiệp

Sáng

Làm việc với Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh

Chiều

Làm việc với Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh

Phó Chánh án

Phan Văn Thuấn

Sáng

Làm việc với Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh

Chiều

Làm việc với Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh

Phó Chánh án

Lê Lâm Sơn

Sáng

Làm việc với Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh

Chiều

Làm việc với Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh

Thứ tư

11/3/2020

Chánh án

Lê Thị Minh Hiếu

Sáng

Làm việc với Tòa án huyện và Thẩm phán Tòa án tỉnh

Chiều

Xử lý công việc

Phó Chánh án

Võ Kế Nghiệp

Sáng

Làm việc với Tòa án huyện và Thẩm phán Tòa án tỉnh

Chiều

Xử lý công việc

Phó Chánh án

Phan Văn Thuấn

Sáng

Làm việc với Tòa án huyện và Thẩm phán Tòa án tỉnh

Chiều

Xử lý công việc

Phó Chánh án

Lê Lâm Sơn

Sáng

Làm việc với Tòa án huyện và Thẩm phán Tòa án tỉnh

Chiều

Xử lý công việc

Thứ năm

12/3/2020

Chánh án

Lê Thị Minh Hiếu

Sáng

Xử lý công việc

Chiều

Xử lý công việc

Phó Chánh án

Võ Kế Nghiệp

Sáng

Xử lý công việc

Chiều

Xử lý công việc

Phó Chánh án

Phan Văn Thuấn

Sáng

Tiếp công dân

Chiều

Xử lý công việc

Phó Chánh án

Lê Lâm Sơn

Sáng

Xử lý công việc

Chiều

Xử lý công việc

Thứ sáu

13/3/2020

Chánh án

Lê Thị Minh Hiếu

Sáng

Làm việc với Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh

Chiều

Làm việc với Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh

Phó Chánh án

Võ Kế Nghiệp

Sáng

Làm việc với Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh

Chiều

Làm việc với Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh

Phó Chánh án

Phan Văn Thuấn

Sáng

Làm việc với Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh

Chiều

Làm việc với Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh

Phó Chánh án

Lê Lâm Sơn

Sáng

Làm việc với Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh

Chiều

Làm việc với Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh


cdscv