Skip to main content

Thực hiện tốt hướng dẫn về tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm

(09/09/2020 14:50)

Ngày 30/3/2017, TANDTC ban hành Hướng dẫn số 136/HD-TANDTC hướng dẫn công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách Tư pháp; đây là bước tiến mới, quan trọng nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng để nâng cao hơn nữa chất lượng xét xử các vụ án, nhiệm vụ này được Tòa án nhân dân huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang thực hiện một cách nghiêm túc, ngày càng bài bản và được duy trì thường xuyên, kết quả hàng năm điều đạt và vượt chỉ tiêu theo quy định.

C:\Users\admin\Downloads\20200909_101059 (1).jpg

Phiên tòa rút kinh nghiệm

Riêng tính đến thời điểm hiện tại của năm thi đua 2020, đơn vị đã đạt và vượt chỉ tiêu về công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm. Cụ thể, đơn vị hiện có 05 Thẩm phán đã tổ chức được 08 phiên tòa trong đó có: 01 Thẩm phán đã tổ chức 03 phiên tòa, 01 Thẩm phán đã tổ chức 02 phiên tòa, 03 Thẩm phán còn lại mỗi Thẩm phán đã tổ chức 01 phiên tòa.

C:\Users\admin\Downloads\20200909_101033 (1).jpg

Hội đồng xét xử tuyên án

Sau khi kết thúc mỗi phiên tòa, đơn vị đã tiến hành họp để rút kinh nghiệm và có báo cáo bằng văn bản gửi về Tòa án tỉnh theo quy định. Trên tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn góp ý và sự cầu thị, tiếp thu ý kiến, các phiên họp rút kinh nghiệm đã đánh giá được những ưu điểm và chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót của Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa, thành viên Hội đồng xét xử cũng như Thư ký phiên tòa và rút ra được những bài học quý báu trong công tác xét xử. Nhìn chung, các phiên tòa rút kinh nghiệm đạt chất lượng, đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp. Trong thời gian đến, đơn vị tiếp tục lựa chon và tổ chức thêm nhiều vụ án để tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo Hướng dẫn số 136/HD-TANDTC của Tòa án nhân dân Tối cao.  

CTV. Minh Dương


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 79
cdscv